ริมเมยท่าสายลวด.ไทย

ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

ริมเมยท่าสายลวด.ไทย

ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

ตำบลท่าสายลวด ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ตำบลท่าสายลวดเกิดขึ้นจากการอพยพเข้ามาทำเกษตรกรรมริมแม่น้ำเมยของชาวไทยในอดีต ต่อมามีการเดินสายโทรเลขจากไทยไปพม่า ชาวบ้านจึงใช้เส้นทางเดียวกันนี้ในเดินเท้า ต่อมามีการสร้างวัด และท่าข้ามเรือ จึงใช้ตั้งชื่อ เช่น “ท่าสายลวด” “วัดท่าสายโทรเลข” เมื่อมีจำนวนบ้านเรือนเพิ่มขึ้น จึงเรียกหมู่บ้านว่า “บ้านท่าสายลวด” ต่อมาได้ยกฐานะเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2493 ใช้ชื่อว่า “ตำบลท่าสายลวด” อยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอแม่สอด

ตำบลท่าสายลวด ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ตำบลท่าสายลวดเกิดขึ้นจากการอพยพเข้ามาทำเกษตรกรรมริมแม่น้ำเมยของชาวไทยในอดีต ต่อมามีการเดินสายโทรเลขจากไทยไปพม่า ชาวบ้านจึงใช้เส้นทางเดียวกันนี้ในเดินเท้า ต่อมามีการสร้างวัด และท่าข้ามเรือ จึงใช้ตั้งชื่อ เช่น “ท่าสายลวด” “วัดท่าสายโทรเลข” เมื่อมีจำนวนบ้านเรือนเพิ่มขึ้น จึงเรียกหมู่บ้านว่า “บ้านท่าสายลวด” ต่อมาได้ยกฐานะเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2493 ใช้ชื่อว่า “ตำบลท่าสายลวด” อยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอแม่สอด

ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกลำ้ค่า งามสง่าดอยดินจี่ ( หินกิ่ว ) ชมของดีริมเมย

จุลสารดอทไทย

แผนที่ตั้งตำบลท่าสายลวด

Scroll to Top