ข้อมูลตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

คำขวัญประจำตำบลท่าสายลวด

“ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกล้ำค่า

งามสง่าดอยดินจี่(หินกิ่ว) ชมของดีริมเมย”

ตำบลท่าสายลวด ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ตำบลท่าสายลวดเกิดขึ้นจากการอพยพเข้ามาทำเกษตรกรรมริมแม่น้ำเมยของชาวไทยในอดีต ต่อมามีการเดินสายโทรเลขจากไทยไปพม่า ชาวบ้านจึงใช้เส้นทางเดียวกันนี้ในเดินเท้า ต่อมามีการสร้างวัด และท่าข้ามเรือ จึงใช้ตั้งชื่อ เช่น “ท่าสายลวด” “วัดท่าสายโทรเลข” เมื่อมีจำนวนบ้านเรือนเพิ่มขึ้น จึงเรียกหมู่บ้านว่า “บ้านท่าสายลวด” ต่อมาได้ยกฐานะเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2493 ใช้ชื่อว่า “ตำบลท่าสายลวด” อยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอแม่สอด

ที่ตั้งอาณาเขต 

ตำบลท่าสายลวดอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอแม่สอด ห่างจากตัวอำเภอ 7 กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัด 93 กิโลเมตร

 • ทิศเหนือ ติดต่อ ประเทศพม่า 
 • ทิศใต้ ติดต่อ เทศบาลตำบลแม่ตาว 
 • ทิศตะวันออก ติดต่อ เทสบาลนครแม่สอด ตำบลแม่สอด และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 
 • ทิศตะวันตก ติดต่อ ประเทศพม่า

การปกครอง

ตำบลท่าสายลวด แบ่งการปกครองออกเป็นสองส่วน ประกอบด้วยเทศบาลตำบลท่าสายลวด และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด

เทศบาลตำบลท่าสายลวด

พื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่าสายลวด ประมาณ 10.10 ตารางกิโลเมตร จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลท่าสายลวด จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาว (บางส่วน)
 2. หมู่ที่ 2 บ้านริมเมย (เต็มพื้นที่)
 3. หมู่ที่ 5 บ้านหนองกิ่งฟ้า (บางส่วน)
 4. หมู่ที่ 6 บ้านห้วยม่วง (บางส่วน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด

พื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดประมาณ 66.609 ตารางกิโลเมตร จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาว (บางส่วน)
 2. หมู่ที่ 3 บ้านท่าอาจ (เต็มพื้นที่)
 3. หมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน (เต็มพื้นที่)
 4. หมู่ที่ 5 บ้านหนองกิ่งฟ้า (บางส่วน)
 5. หมู่ที่ 6 บ้านห้วยม่วง (บางส่วน)
 6. หมู่ที่ 7 บ้านวังตะเคียนใต้ (เต็มพื้นที่)
Scroll to Top